Habarlar

 • “Rolling Stand Base” we “Mobile Heavy Duty Base” bilen enjam tejribäňizi ýokarlandyryň

  Jaýlarymyz has akylly we has täsirli bolansoň, enjamlarymyz hem köpelýär.Kir ýuwujyňyzy, guradyjyňyzy ýa-da sowadyjyňyzy täzelejek bolsaňyzam, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin köp sanly mümkinçilik bar.Wheöne tigirli stend bazasyny we ykjam agyr ýük bazasyny öz içine almagy göz öňünde tutduňyzmy?
  Koprak oka
 • Öý enjamlaryňyzy aýyrylýan we durnuklaşdyrylan esas bilen täzeläň

  Öý enjamlaryňyzyň howpsuzlygy we durnuklylygy barada yzygiderli alada edýärsiňizmi?Öýüňize halaýan enjamyňyzyň ýykylyp, zeper ýetmegine ýa-da howpsuzlyga howp salmagyna ýakymsyz garaşylmany başdan geçirdiňizmi?Öý enjamlary heläkçiligi hem bolup geçýär ...
  Koprak oka
 • Sergide aragatnaşyk, okuw we täzelik

  Her ýyl kompaniýamyz içerde we daşary ýurtlarda sergä gatnaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.Bu, eýýäm birnäçe ýyl bäri gatnaşýan bir waka we önümlerimizi görkezmek, täze aragatnaşyk gurmak we bar bolan müşderiler bilen işleşmek üçin elmydama gymmatly pursatdygyna göz ýetirdik ...
  Koprak oka
 • Döwrebap durmuş enjamlary Esasy esbaplar - durnukly esas

  Zawodymyz her ýyl kir ýuwýan maşyn, holodilnik we beýleki öý enjamlary üçin täze binýady ösdürer, häzirki zaman öý hojalygy üçin hökmany esbap.Bu önüm kir ýuwýan maşynyňyzy ygtybarly saklap bilýän berk we çydamly stend görnüşinde gelýär.Geçen günleriňiz gutardy ...
  Koprak oka