Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Jieyang City Hong Cheng Hardware Electronics Co., Ltd.” ýigrimi on üçde döredildi.Portuň kenaryna ýanaşyk amatly ulagly, Guangdong welaýatynyň Jieyang şäherinde ýerleşýäris.Zawodymyz 8 müň inedördül metr meýdany eýeleýär, plastmassa pudagynyň täze kärhanalaryna ygrarlydyr.

Döredileli bäri kompaniýanyň gerimi giňelýär we yzygiderli ösýär.Jieyang Hong Cheng marka strategiki meýilnamalaşdyryşa öwrüldi.Öz dizaýn toparymyz we satuw toparymyz bar.Kompaniýamyz, satuwdan soňky hyzmaty bolan birnäçe patentlenen önümler bilen dizaýn innowasiýalaryna gönükdirilen.Müşderiniň dürli zerurlyklaryna görä, mümkin boldugyça ýerinde giňişleýin hyzmatlary bermäge synanyşýarys.“Customizd” önüminiň nyşany, “Customizd” önüminiň reňki, ýöriteleşdirilen karton dizaýny we galypyňyza görä öndürilen önüm.

Biz näme edýäris

Bölüm gurluşyk meýdançasyndaky gaty şlýapalary we plastmas kir ýuwýan maşyn ykjam stendini öndürmekde, ösdürmekde, satmakda ýöriteleşendir.Ussahanada sanjym galyplaýjy maşyn 30-dan gowrak.Zähmeti tygşytlamak we önüm öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin doly awtomatiki robot öndürýän önümleri enjamlaşdyrdyk.Önümlerimiz hil barlag hasabaty şahadatnamasyndan geçdi.Mundan başga-da, ISO 9 0 0 1 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldyk.Biz köp ýyllap hil gözegçiligine ygrarlydyrys.Hünär derejesini barlamak boýunça işgärler önümiň hilini üpjün etmek üçin önümleriň öndürilişine we iberilmezden ozal nusga alma gözegçiligine berk gözegçilik edýärler.Theurdumyzda we dünýäniň köp ýurtlarynda satuw bazarymyz.Esasy bazar Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Amerika we içerki bazar.

Döredildi
Ösümlik meýdany
m² +
Sanjym galyplaýjy maşyn
+

Näme üçin bizi saýlamaly?

10 ýyllap üznüksiz ösüşden we toplanmakdan soň, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öz wagtynda netijeli iş çözgütleri bilen üpjün edip biljek we satuwdan soň has gowy üpjün edip biljek ösen gözleg we önümçilik, ulag we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny döretdik. hyzmaty.Önümçilikde öňdebaryjy önümçilik enjamlary, hünärmen we tejribeli inersenerler, ajaýyp satuw topary, berk önümçilik prosesi, ýokary ussatlyga, çykdajylaryň ýerine ýetirilmegine we müşderileriň kanagatlanmagyna üns berýär we müşderilere iň oňat önümler bilen yzygiderli üpjün etmegi we gowy abraý gazanmagy maksat edinýär.

Her bir müşderä ilki bilen hil pelsepesi we iň ýokary hyzmat pelsepesi bilen tüýs ýürekden hyzmat edýäris.Meseleleri wagtynda çözmek biziň hemişelik maksadymyzdyr.Ynam we yhlas bilen doly “Hongcheng Gold Electronics” hemişe siziň ygtybarly we höwesjeň hyzmatdaşyňyz bolar.

takmynan1
takmynan2
takmynan3
takmynan4